Hoa Phượng

xem giờ

Hoa lan

Từ điển Anh - Việt

Từ Điển Online

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mỜI TRÀ

  Lịch

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các ý kiến mới nhất

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề thi tham khảo Tiếng Anh 9_2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GV
  Người gửi: Nguyễn Thành Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:45' 20-01-2014
  Dung lượng: 82.5 KB
  Số lượt tải: 347
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT THUẬN AN ĐỀ THI HỌC SINH GIỞI OLYMPIC
  TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM MÔN: TIẾNG ANH 9
  GV ra đề: Trần Thị Ngọc Tươi NĂM HỌC: 2013-2014
  THỜI GIAN: 150 PHÚT
  ĐỀ 1:
  I.Phonetics:(10ms)
  Choose the word whose underlined part is pronounce differently from that of the others.
  1. A. honorable B. honesty . C. historic. D. hourly
  2. A. chemistry. B. Christmas. C. character. D. challenge
  3. A. information. B. calendar. C. location. D. limitation
  4. A. geography. B. gentleman. C. garbage. D. general
  5. A. influenced. B. closed. C. watched. D. astonished
  Choose the words whose stress pattern is different from that of the others
  6. A. suspicion. B. prediction. C. neighbour. D. adventure
  7. A. favourite. B. edition. C. pollution. D. religion
  8. A. successful. B. regional. C. beautiful. D. wonderful
  9. A. flashlight. B. typhoon. C. carriage. D. earthquake
  10. A. introduce. B. follow. C. translate. D. hurry
  II. Choose the correct answers to fill in the blanks.(20ms)
  11. They ….. me believe that they had left the district.
  A. led. B. made. C. assured. D. confirmed
  12. This work needs….by ten today.
  A. finish B. finishing. C. to finish D. to have finished
  13. Would you mind ….these plates a wipe before putting them in the cupboard.
  A. making B. doing C. giving D. getting
  14. You must lend me the money for the trip. ……..I won’t be able to go.
  A. Consequently B. Nevertheless C. Otherwise D. Although
  15. ……..of going to the beach, we went up to the mountains.
  A. On behalf B. in place C. Instead D. On account
  16. The Wilsons were lucky when they…..to sale their house so quickly.
  A.could B. succeeded C. managed D. risked
  17. I studied English for seven years in high school. ..…., I had trouble talking with people when I was traveling in England
  A.Therefore B. On the other hand C. Moreover D.Nevertheless
  18. Do you understand…?
  A. What is the lecturer saying C. What the lecturer is said
  B. What the lecturer saying D. What the lecturer is saying
  19. If you had left early, I think….there in time.
  A. You will reach C. You could reach
  B. You’d have reached D. you reached
  20. She wondered…her father looked like now, after so many years away.
  A. How B. What C. Whose D. That
  21. ……I can’t make the presentation myself, I’ve asked my assistant to be prepared to do it for me.
  A. For B. In the event that C. Only if D. On the other hand
  22. The fire ……to have started in the furnace under the house.
  A.is believed B. that is believed C. they believed D. that they believed
  23. Someone comes to visit us soon,…….?
  A. doesn’t he B. hasn’t he C. haven’t they D. don’t they
  24. You can borrow my book ……you bring it back by Monday.
  A. as long as B. unless C. so that D. as far as
  25. He talks so much as if he ….the owner of the party.
  A. is B. being C. was D. were
  26. We spend some days ……some sightseeings around the town.
  A. do B. to do C. did D. doing
  27. I am going to have my car….by the end of the day.
  A. repair B. repaired C. to repair D. repairing
  28. All his companies had been successful and was known to
   
  Gửi ý kiến